23 maj 2014

Stället som SL glömde: Kvarnen

Det här inlägget består av tredje delen i artikelserien Stället SL glömde som är skriven av Mika ”Faehrengaust” Keskitalo. Artikeln har tidigare publicerats på rpglab.net och återpubliceras med författarens tillstånd.

Kvarnen var en viktig plats i det medeltida samhället och runt kvarnarna uppstod det en hel del regler, traditioner och myter. Det bäddar för intriger och intressanta äventyr.

Tidvattenkvarn i Talmont? Foto: Flore Allemandou.
Användningsområden
I kvarnar mals främst säd, men även frön av olika slag (t.ex. senapsfrön) och djurmat. Kvarnar har även använts för att mala mineraler.

Men kraften från kvarnliknande konstruktioner kan även användas för att driva sågar, blåsbälgar eller pumpar av olika slag, t.ex. fanns det mängder av väderkvarnar som användes för dränering i Holland. Dessa konstruktioner är givetvis intressanta, men den här artikeln inriktar sig på malande kvarnar.

Vissa mindre hushållskvarnar som t.ex. köttkvarnar och pepparkvarnar finns också men behandlas inte heller av den här artikeln.

Tidigaste kvarnarna
Från början så hade hushållen egna kvarnar. Antingen var det handkvarnar eller enkla vatten- eller väderkvarnar. De tillgodose hushållens behov men de var tids- och arbetskrävande. Redan de gamla grekerna började bygga större kvarnar som kunde klara av flera hushålls malande och så började utvecklingen av de "riktiga" kvarnarna.

Det är runt 1100-talet som byggandet av väder- och vattenkvarnar verkligen tar fart i Europa. Teknologin har dock funnits längre, men infrastrukturen och det ekonomiska incitamentet har saknats.

Byggandet
Att bygga en kvarn var ett stort projekt som krävde specialistfärdigheter. Det var dåtidens high-tech. Det svåraste var mekaniken i kvarnen. Kvarnbyggnaden var enkel att bygga och hade inget större värde. Ofta byggde man kvarnarna av trä trots att man visste att de inte skulle hålla så länge, men i och med att det var så enkelt att ersätta byggnaden så spelade det ingen roll.

Det mest åtråvärda var dock inte kvarnen utan kvarnläget. Läget var helt avgörande för hur effektiv kvarnen blev. Detta gäller särskilt vattenkvarnar som var de kraftfullaste. Land som var beläget intill strömmande vatten var sålunda värdefullt. Men även väderkvarnar var beroende av en bra position.

Kvarnar kan vara i funktion under lång tid. Än idag finns det svenska kvarnar från åtminstone 1600-talet som fungerar. Men de flesta kvarnar förfaller snabbt pga slitage, röta (främst vattenkvarnar) och bränder. De som finns kvar är oftast senare kvarnar där det använts sten eller tegel/klinkel för byggnationen (åtminstone för bottenvåningen som är mest utsatt).

En kvarns kapacitet beräknas på antalet kvarnstenar. En liten kvarn har antagligen bara ett par kvarnstenar medan en stor kvarn vid en bra fors kunde ha tio par.

Materialet i kvarnstenarna är av betydelse. I t.ex. Egypten användes kvarnstenar som var så pass mjuka att sand och stenrester hamnade i säden vilket resulterade i att emaljen på tänderna slets sönder av de som åt. Det är en av faktorerna som gjorde att egyptiernas tänder var mycket sämre än den medeltida européns. I Europa användes tåligare stensorter.

Teknik
Som kraftkälla för kvarnar under medeltiden har muskelkraft (handkvarnen och djurdragna kvarnar), vindkraft (väderkvarnen) och vattenkraft använts. Senare så kom även ångkvarnen i och med utvecklingen av ångkraft. Väderkvarnar och vattenkvarnar var de mest avancerade och de som gav bäst effektivitet under medetiden. Vattenkraft är att föredra om man har tillgång till en bra flod eftersom man inte blir lika beroende av väderförhållanden (även om vattenmängden kan variera och i nordliga trakter så kan isbildning ställa till det).

När det gäller vattenkvarnar så finns det tre olika huvudtyper beroende på hur kraften tas från vattnet. Den effektivaste är typen där vattnet kommer uppifrån till det lodräta hjulet, detta kräver störst fallhöjd men ger mest kraft. Det är sämre om vattnet träffar hjulets nedre del (vilket gör att hjulet snurrar åt motsatt håll). En ovanlig och rätt ineffektiv variant är om hjulet ligger vågrätt och vattnet flödar förbi. Vilken typ som byggdes beror på förutsättningarna.

Rättigheter
Kvarnar var betydande inkomstkällor och det var kungen, adelsmän, kloster eller städer som ägde dem (hade "malningsrätten"). I många medeltida länder krävdes tillstånd från kung eller länsherre för att få bygga och driva en kvarn. Det krävdes också resursstarka ägare för att kunna underhålla kvarnen så det var endast rika grupper som kunde äga kvarnar.

Under senare medeltid blev bestämmelserna om ägandet svagare i och kapitalstarka borgarna klev in som kvarnägare. Samtidigt blev mjölnargillet mäktigare och det utvecklades omfattande regelverk som mjölnarna skulle följa.

En lämplig belöning för rollpersoner som uträttat tjänster åt en makthavare är malningsrätten för en kvarn. Det ger rollpersonerna en stadig årlig inkomst och ger dem ansvaret för kvarnen. Det är en mer historiskt korrekt belöning än en stor summa pengar och det ger spelledaren möjligheter till fortsatta intriger och äventyr. Rollpersonerna behöver givetvis inte utföra själva malandet själva, det kan de ha en mjölnare till.

Driften
För bönderna som ville få sin säd mald så kunde det bli dyrt. Malningsavgiften varierade, det kunde röra sig om en del av mjölet (en femtedel har förekommit i Sverige) eller en penningsumma (ofta betald i varor) under senare medeltid.

Under senare medeltid så var det ofta borgare som arrenderade kvarnen från ägarna. Dessa betalade då en vissa arrendatoravgift men behöll sedan överskottet från driften själva. Alternativt har adel/kyrka haft egna mjölnare.

Oavsett vem som ägde kvarnen så var mjölnaren en betydelsefull figur i samhället. På vissa platser så fanns det regler om att mjölnarmästaren inte fick lämna staden utan tillåtelse! Detta för att garantera att kvarnen alltid var brukbar. Utan fungerande kvarn riskerade man att få brist på bröd.

För den vanliga bonden så är mjölnarens förmåga att sköta om det tekniska underverket som kvarnen utgör en närmast magisk konst (och det kan det vara i en fantasyvärld).

Mjölnaren var en person som träffade mycket folk. De flesta i det medeltida samhället var tvungna att besöka kvarnen då och då. Detta medför att mjölnaren kan vara en person med mycket information om trakten, information som smarta spelare kan utnyttja. Dessutom hade mjölnaren kontakter med sitt eget gille och vissa andra gillen (speciellt bagarnas gille) och han kunde ha kontakter med adel och/eller kyrka.

Mjölnargillet
Mjölnarnas gille var något annorlunda än hantverkarnas. Mest eftersom mjölnare egentligen inte tillverkade någonting utan utförde en tjänst. Speciellt så var kunskapskraven för att bli mjölnare lägre än för hantverkare. Normalt krävdes inget mästerprov och det fanns inte alltid krav på lärlingstid.

De flesta reglerna som gillet hade var för att garantera "fair play" mellan gillesmedlemmarna och för att försvara sig från utomstående konkurrenter. Mutor verkar ha varit ett stort problem, t.ex. kunde en mjölnare muta bagare för att de skulle mala allt mjöl hos honom. Prissättningen var mer eller mindre styrd av gillet och inte av enskilda mjölnare.

Mjölnargillen har inte funnits överallt i Europa och deras maktställning har varierat. Hur prissättning och ägandet ser ut beror på om gillet finns och hur mäktigt det i så fall är.

Malandet
Säden (eller vad det nu är man mal) mals mellan två stora flata stenar. Malandet sker i två omgångar med en skiktning emellan. Slutprodukten är mjöl, men som biprodukt får man kli och groddar som mestadels används som djurföda, men kan ätas av människor.

Myter
Kvarnen är en viktig byggnad och det kan finnas myter och historier knutna till den. Kanske pratas det om en tomte som ser till att kvarnen fungerar felfritt eller så pratar byborna om spöket efter den galna mjölnaren som malde ner sin fru.

Kvarnarna är så viktiga att folk kommer att komma ihåg deras historia. Rollpersonerna kanske får höra om saker som inträffade ”före kvarnen byggdes” eller ”samma år som kvarnen brann ner”. Kvarnar har namn och ortsnamn kan uppkomma utifrån kvarnen. Om man ser på svenska ortnamn så finns det många exempel på detta, t.ex. Nykvarn, Kvarntorp och Huskvarna.

Fantasy
I världar med magi så kan man tänka sig kvarnar som drivs av helt andra energikällor än de som förekommit i vår egen historia, t.ex. av elementarandar. Då kan kvarnarna vara magikernas främsta inkomstkälla och göra dem till en viktig och integrerad del av samhället.

En annan möjlighet är att det är någon ras som är specialiserade på kvarnar. Kanske är det endast dvärgarna som behärskar konsten att bygga vattenkvarnar (eller ångkvarnar) och det är genom kvarnavgifterna som deras underjordiska riken får in sin säd. I så fall måste ingenjörskonsten bakom kvarnarna vara en välbevakad hemlighet som försvaras kraftfullt.

Äventyrsförslag
1. Om en kvarn blir saboterad så är det en stor tragedi. Spelarna kanske hyrs för att skydda eller sabotera en kvarn. Eller så kanske de ska ta reda på vem som har saboterat kvarnen.
2. Intriger och stridigheter över rättigheterna till en kvarn kan bli omfattande.
3. Det börjar dyka upp underligt innehåll i mjölpåsarna. Har mjölnaren rent mjöl i påsen? Eller är det kanske en förbannelse som verkar?
4. Råttor och andra skadedjur är ett stort problem. Nu har de ökat explosionsartat i antal. Vad är orsaken?
5. En död man (kvinna, dvärg, troll, muterad gris, etc.) flyter med strömmen och fastnar i kvarnhjulet. Vem är han och varför är han död?
6. En ny teknik för kvarnar har blivit uppfunnen i söder och kungen (gillet, kyrkan, staden, etc) skickar en delegation för att försöka ta reda på hur tekniken fungerar. Spelarna hyrs för sin kunskap eller som vakter. Det kan bli fråga om mutor eller spionage för att ta reda på teknologin.
7. Kvarnen fattar eld när rollpersonerna är i byn. Hjälper de till med släckningen? Blir de anklagade för branden?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar