15 augusti 2014

Stället som SL glömde: Stadsporten

Det här inlägget består av sjunde delen i artikelserien Stället SL glömde som är skriven av Mika ”Faehrengaust” Keskitalo. Artikeln har tidigare publicerats på rpglab.net och återpubliceras med författarens tillstånd.

När äventyrarna kommer till en ny stad så kan en av deras första kontakter med staden vara dess försvarsverk. Dessa byggnationer kan för den uppmärksamme resenären skvallra en hel del om staden. För SL är stadsmuren ett utmärkt tillfälle att ge en första bild av sin stad, ”Because first impressions last…”.

Stadsmuren

Gyllene kvällssol mot Montmars murar.

Ålder
Stadsmurens utseende skvallrar en hel del om staden som den omgärdar. Det första du som SL bör fundera på är vem som byggde stadsmuren, varför den byggdes och när detta gjordes. Om stadsmuren är gammal så är det inte alls säkert att den verkligen omgärdar staden längre utan staden kan ha växt långt utanför murarna. Ibland resulterar detta i att en stad kan ha flera murar där de inre murarna är de äldsta. Ofta rivs dock de gamla murarna och materialet återanvänds till de nya försvarsverken. Ibland kan de rikare vilja ha kvar de inre äldre murarna för att skydda sig från det fattiga slöddret som de upplever som ett hot och som bor längre ut.

Att bygga murar är en tidskrävande uppgift och det är möjligt att ett murbygge pågår i staden som äventyrarna anländer till. Det kan vara en intressant upplevelse för äventyrarna då det ger en känsla av att världen runt gruppen är levande. Något händer.

Ombyggnationer är också vanliga. Det kan röra sig om reparationer, modernisering eller omkonstruktion (t.ex. för att ge mer utrymme, göra en ny port eller förbättra försvarsförmågan). När kanonerna börjar användas på allvar så blir befintliga stadsmurar föråldrade och bör förnyas.

Styrka
Den uppenbara uppgiften för stadsmuren är att försvara staden, men det behöver inte vara den enda uppgiften. En stadsmur kan också ha som uppgift att reglera trafik in och ut från staden. På detta sätt blir det lättare att ta tull, att kontrollera befolkningen och att stoppa oönskade varor och personer från att ta sig in eller ut. Om huvudmålet med muren är kontroll så är muren antagligen inte så kraftig eftersom den inte behöver kunna stå emot en belägring.

En mur byggd för försvar kan också variera i storlek. Mycket beror på vem staden ska försvara sig mot. Om det endast är rövare eller andra lätt rustade styrkor så behöver inte murarna vara byggda för att motstå belägringsmaskiner.

En murs originalstyrka är en funktion av stadens välstånd, tillgång på kunskap, material och arbetskraft samt hoten som fanns eller förutsågs då den byggdes.

Förutom muren så kan stadens befästningsverk även inkludera torn, vallgravar, fästningar och andra försvarsanläggningar. I extrema fall kan det finnas flera murar efter varandra där de bakre är högre än de främre så att de främre murarna kan få eldunderstöd av de bakre. Detta tillhör dock undantagen eftersom dylika försvarsverk är extremt dyra att bygga och underhålla.

Skicket
Under långvarig fred är det vanligt att stadsmurarna förfaller då de härskande inte vill betala de pengar som krävs för underhåll. Ett annat skäl kan vara att staden har hamnat i dåliga tider och inte har råd med underhållet. Korruption i styret är ännu ett skäl till att underhållet kan bli lidande.

Det normala är dock att stadsmuren under fredliga tider hålls i ett någorlunda bra skick eftersom man aldrig vet när nya hot kommer att uppstå.

Innanför muren
För att muren ska vara lättförsvarad så bör insidan av muren inte vara belamrad med byggnader för det försvårar förflyttning av trupper och förnödenheter från och till muren. När tiderna är fredliga och det blir utrymmesbrist i staden så brukar försvarbarhet komma i andra hand och utrymmet närmast muren utnyttjas. Om det blir oroliga tider så kan stadens ledning bestämma att alla byggnader invid muren ska rivas vilket antagligen retar upp de som äger kåkarna.

Stadsporten
Portar är ett nödvändigt ont för städer. En port försvagar det försvarsverk som den är en del av, men samtidigt måste en stad ha portar. Det finns olika sätt att förstärka dessa svaga punkter, bl.a. kan man bygga porthus, torn, vallgravar, etc. i samband med portarna.


Stadsportarna är stadens ansikte utåt så det är inte ovanligt med flaggor och utsmyckningar av olika slag runt portarna. Det kan vara ett ställe att hänga upp avrättade brottslingar för att avskräcka de med ont uppsåt.

Vakterna
Stadsmuren och –portarna är ett naturligt ställe för bevakning. Murarna patrulleras för att se till att ingen tar sig in eller ut över muren och för att hålla utkik både mot staden (t.ex. efter eldsvåda) och utåt. Ännu viktigare är det att bevaka portarna och de resenärer som passerar. Det är här som stadens härskare kan ta tull och kontrollera både resenärer och varor som transporteras in eller ut ur staden.

Vakternas utrustning varierar beroende på stadens välstånd och hur mycket staden är villig att satsa på vaktstyrkan. I en fattig stad saknar vakterna antagligen helt rustning och har endast billiga vapen, medan i en rik stad kan (inte alls säkert dock, pengarna kan försvinna på vägen…) vakterna ha snygga kläder, skinande harnesk och dyra vapen.

Det är inte helt ovanligt att stadsvakten och soldaterna som vaktar murarna är helt olika personer som tillhör olika förband. Trupperna som vaktar murarna kan vara rena militärer, medan stadsvakten är mer av ordningsvakter och brandkår i ett. Friktion mellan de olika vaktstyrkorna kan finnas. Det är heller inte omöjligt att tullpersonalen vid portarna tillhör en helt egen falang.

Att passera porten
Porten är en flaskhals och det kan uppstå långa köer vilket kan tära på äventyrarnas nerver. Runt porten samlas folk som vill dra nytta av resenärerna. Det kan t.ex. röra sig om tiggare och försäljare.

Knacka på?
Portarna stängs vanligtvis för natten. Ibland finns det någon port där sena resenärer kan komma in (kanske mot en extra avgift), ofta genom en sidodörr som vagnar inte kan passera.

Ibland kan det hända att stadens portar blir stängda under längre tider, t.ex. om stadsvakten letar efter någon farlig brottsling, vid sjukdomsepidemier eller vid orostider.

Inspektion
Stadsvakten kan vara mer eller mindre nitiska med inspektioner. Om äventyrarna är okända och ser ut att ha mycket packning så är det sannolikt att vakterna kommer att vara intresserade. Men om äventyrarna är eller ser ut att vara adelsmän eller kyrkans tjänare så släpps de antagligen genom direkt, ty det är endast ett fåtal vakter som skulle våga konfrontera adeln eller kyrkan.

Mutor kan vara ett sätt att slippa inspektion, men det kan även vara farligt ifall mutorna inte accepteras. Om vakterna är korrupta och äventyrarna ser rika ut så kan det hända att vakterna drar ut på ”inspektionen” ända tills en muta betalas.

Illegala varor
Vissa varor kan vara förbjudna att ta in i eller ut ur staden. Detta kan röra sig om droger, vapen, varor från en fiende, religiösa ting, oheliga saker, magiska attiraljer eller något annat. Straffet kan variera från böter till dödsstraff. Gillen kan ha monopol på vissa varor i en stad.

Tull och avgifter
Det kan finnas en avgift på att få använda porten. Denna avgift brukar (sägas) gå till underhåll och ombyggnation av murar, portar och vägar. Ofta är avgiften per person och med ett tillägg för riddjur, packdjur och vagnar.

Tull tas på varor som ska säljas i staden. Det kan även tas ut en avgift på varor som ska lagras i staden.

Vapenlagar
Många städer har lagar eller sedvänjor om vilka vapen som får bäras inom staden. Hur reglerna ser ut och följs varierar beroende på om det är lugna eller oroliga tider och vad situationen i staden är.

Vakterna vid porten kan kräva att äventyrarna lämnar ifrån sig sina vapen till förvaring eller att de packar ner dem. Återigen så skulle vakterna aldrig våga sig på att försöka ta vapnen ifrån en adelsman.

Stadsporten och äventyrarna
Kom ihåg att stadsporten är ett viktigt första möte mellan äventyrarna och staden. Det är ofta här som äventyrarna formar en första åsikt av staden. Ser det ut som en välmående stad? Verkar staden ha många fiender? Är vakterna korrupta? Etc.

Förutom att ge ett första intryck så är stadsporten ett perfekt ställe för äventyrarna att möta andra resenärer. Ofta blir det lite kötid vid porten och det är naturligt att börja prata med folket runt en (de flesta är rätt trötta på att endast prata med sina medresenärer och har ett uppdämt behov av socialt umgänge med utomstående).

Om äventyrarna har något att dölja så kan stadsporten och dess vakter utgöra ett nervpirrande hinder. Kommer det att bli inspektion? Ser jag skyldig ut?

Många äventyr kan starta från händelser och möten vid muren.

Stadsmurar och –portar i fantasy
Det finns oändliga möjligheter till variation i en fantasymiljö. Här ges några förslag för att sätta fart på fantasin.

Muren kan vara av något fantastiskt material med underliga egenskaper eller så kan den vara förstärkt med hjälp av magi. Muren kanske ger elchocker till alla som försöker klättra på den?

Muren kan vara levande, t.ex. en farlig häck med dödliga taggar eller en animerad mur av skelettdelar.

Ytterligare en variant är naturliga murar, t.ex. berg som omgärdar staden och portarna är tunnlar som går igenom berget.

Murar och portar kan vara byggda av en annan ras (t.ex. dvärgar) eller av en svunnen civilisation.

Portarna kan också vara magiskt förstärkta. En praktisk förmåga vore att portarna kan öppnas och stängas med magi. Eller så kanske portarna saknas helt och in- och utfart sker med teleportörer som kontrolleras av stadens magiker.

Vakterna kan vara animerade skelett/gollems eller kanske kontrollerade jättespindlar eller något annat fantasifullt.

Äventyrsförslag:
Många förslag från broartikeln kan användas.
  1. Stadens portar är stängda efter mordet på lokala greven. Äventyrarna måste dock in. Hur göra?
  2. Ett gäng skumma individer vill att äventyrarna ska ställa till en scen vid porten så att de kan passera obemärkta. De betalar bra.
  3. En korrumperad och smått rasistisk vakt begär en speciell ”dvärgskatt” av en dvärgisk äventyrare.
  4. En av vakterna vill göra lite väl intima kroppsvisiteringar på äventyrarna eller på andra resenärer.
  5. Medan äventyrarna står vid porten så ramlar en vakt ner från muren. Eller var det någon som knuffade vakten?
  6. Staden är i karantän på grund av sjukdom. Men äventyrarna vill in (eller ut).
  7. Vallgraven runt staden är börjat lukta synnerligen illa och det försvinner folk på nätterna. Samband?
  8. Stadsmuren rasar ihop på ett ställe och ett skelett frigörs. Någon har blivit inmurad när muren byggdes. Varför?
  9. Ett murbygge pågår, men har blivit stoppat på grund av spöken. Kanske för att man försökt bygga på genom en gammal kyrkogård.
  10. Muren har börjat blöda varje natt. Blodet formar kryptiska texter. Vem eller vad är det som ligger bakom?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar